ดาวน์โหลดแอป
THB
เข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ขนส่ง
ที่พัก
กิจกรรมและความบันเทิง
สินค้าเพิ่มเติม
ตั๋วเครื่องบินไป Loei (LOE)
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลยเลย (Loei) เป็นจังหวัดชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย จังหวัดเลยตั้งอยู่บนพื้นที่ราบสูงโคราช หรือที่เรียกกันว่า แอ่งสกลนคร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 233 เมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 11,426.61 ตารางกิโลเมตร  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 540 กิโลเมตร มีอาณาเขตทางทิศเหนือติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศใต้ติดจังหวัดขอนแก่น ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดพิษณุโลก ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเลยตั้งอยู่บนที่ราบสูงโคราชท่ามกลางภูเขาน้อยใหญ่ที่สลับซับซ้อน เป็นกำแพงปิดล้อมเกือบทุกด้าน ทำให้จังหวัดเลยมีลักษณะเป็น "เมืองแห่งทะเลภูเขา"  โดยทางด้านเหนือมีเทือกเขาหลวงพระบาง ซึ่งทอดตัวต่อเนื่องเป็นแนวยาวไปทางด้านตะวันตก เชื่อมต่อกับเทือกเขาเพชรบูรณ์ตะวันออก ส่วนทางตะวันออกมีภูขุนทรงและภูซางใหญ่ ตอนกลางค่อนลงไปทางใต้เป็นแนวเทือกเขาหินทรายสูงต่ำ มียอดเขาที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ได้แก่ ภูกระดึง ภูหลวง และภูเรือ ซึ่งล้วนมีลักษณะเป็นยอดเขาตัดหรือยอดเขาราบ (Mesa) อันเป็นลักษณะเด่นของยอดเขาในภาคอีสาน ยังมีแหล่งน้ำสำคัญ คือแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหือง ทางตอนบนของจังหวัด  ไหลเป็นแนวพรมแดนกั้นระหว่างจังหวัดเลยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เลย ในอดีตเป็นชุมชนใกล้กับแม่น้ำเลย อันมีต้นน้ำจากภูหลวงไหลผ่านอำเภอต่างๆ ก่อนไหลลงแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงคาน มีหลักฐานและประวัติความเป็นมาว่าก่อตั้งโดยชนเผ่าไทยที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษที่ก่อตั้งอาณาจักรโยนก โดยพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมือง ได้อพยพผู้คนจากอาณาจักรโยนกที่ล่มสลาย ผ่านดินแดนล้านช้าง ข้ามลำน้ำเหืองขึ้นไปทางฝั่งขวาของลำน้ำหมันจนถึงบริเวณที่ราบ พ่อขุนผาเมืองได้ตั้งบ้านด่านขวา ส่วนพ่อขุนบางกลางหาวได้แบ่งไพร่พลข้ามลำน้ำหมันไปทางฝั่งซ้าย สร้างบ้านด่านซ้าย  ในรัชสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นว่าชุมชนริมแม่น้ำเลยมีผู้คนเพิ่มมากขึ้น จึงได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งเป็นเมือง เรียกชื่อตามนามของแม่น้ำเลยว่า "เมืองเลย"  ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองพื้นที่ ร.ศ.116 แบ่งการปกครองเมืองเลยออกเป็น 4 อำเภอ อำเภอที่ตั้งเมืองคือ อำเภอกุดป่อง และได้เปลี่ยนชื่อเมืองเลยเป็นบริเวณลำน้ำเหืองในเวลาต่อมา และในปี 2450 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกเลิกบริเวณลำน้ำเหืองให้คงเหลือไว้เฉพาะเมืองเลย โดยให้เปลี่ยนชื่ออำเภอกุดป่อง เป็น อำเภอเมืองเลย จนถึงปัจจุบัน เลย เมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โอบล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อน อุดมไปด้วยพืชพรรณป่าไม้นานาชนิด เป็นแหล่งเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ อีกทั้งยังมีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี สมดังฉายา “เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม”  มีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังหลากหลายที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้จองตั๋วเครื่องบินไปเลย เพื่อเยี่ยมชมธรรมชาติอันงดงาม อาทิ  ภูกระดึง ภูหลวง ภูเรือ สัมผัสวิถีชีวิตที่แสนเรียบง่ายของชาวเมืองเลยและชาวเมืองเชียงคาน รวมไปถึงประเพณีต่างๆ ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครในโลก เป็นเมืองที่ใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ได้อย่างเต็มที่ มีชุมชนเก่าหรือทางวัฒนธรรมกระจายอยู่ทุกอำเภอ ที่รอคอยให้นักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไปเลยได้ไปสัมผัส   เช็คมาตรการสนามบินจังหวัดเลยได้ที่นี่ สกุลเงินที่ใช้ ไทยบาท (Thai Baht หรือ THB)     ฤดูกาลเลย   ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดเลยขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจ้าฤดูกาล 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดลมหนาวจากจีนเข้าปกคลุมประเทศไทย ตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ส่งผลให้จังหวัดเลยมีอากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดพาความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรเข้าปกคลุมประเทศไทยในช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม  ทำให้มีฝนตกชุกทั่วไป และเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและมีเทือกเขาสลับซับซ้อน อากาศจึงค่อนข้างหนาวเย็นมากในช่วงฤดูหนาว และค่อนข้างร้อนอบอ้าวในช่วงฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี 25.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20.7 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.2 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุดในรอบปี  ในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวที่สุดในเดือนมกราคม และเนื่องจากมีเทือกเขาเพชรบูรณ์และเทือกเขาดงพญาเย็นอยู่ทางทิศตะวันตก และเทือกเขาสันกำแพง และเทือกเขาพนมดงรักอยู่ทางทิศใต้ ซึ่งเป็นแนวกั้นไม่ให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเขาปกคลุมอย่างเต็มที่ ทำให้พื้นที่ด้านทิศใต้ต่อเนื่องถึงด้านตะวันตกของจังหวัดมีฝนน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ก่อนจองตั๋วเครื่องบินไปเลยควรตรวจสอบสภาพอากาศอีกครั้ง แบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู ได้แก่
 • ฤดูร้อน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นที่มีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุดของปี 
 • ฤดูฝน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเอาความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทย และมีร่องความกดอากาศต่ำจากภาคใต้ของประเทศไทย เลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ทำให้อากาศเริ่มชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป เดือนที่มีฝนตกชุกหนาแน่นมากที่สุดในรอบปีคือเดือนสิงหาคม 
 • ฤดูหนาว เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย และมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีน  ทำให้จังหวัดเลยมีอากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป เดือนที่มีอากาศหนาวมากที่สุดจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ช่วงที่เหมาะแก่การจองตั๋วเครื่องบินไปเลย เพื่อชมทะเลหมอกบนยอดภูต่างๆ คือช่วงปลายฝนต้นหนาว หรือประมาณเดือนกันยายนถึงตุลาคม
  สายการบินที่มาเลย
 • เส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ – เลย มีบริการ 5 เที่ยวบินต่อวัน จากท่าอากาศยานดอนเมืองแห่งเดียวเท่านั้น  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที ระยะทาง 421 กิโลเมตร
 • สายการบินที่ให้บริการบินตรงจากท่าอากาศยานดอนเมือง  ไปยังท่าอากาศยานเลย ได้แก่ นกแอร์ (Nok Air)  และ ไทยแอร์เอเชีย (Thai Air Asia)
  วิธีการเดินทางในเลย
 • รถโดยสารประจำทาง ให้บริการรับส่งจากตัวเมืองบุรีรัมย์ไปยังอำเภอต่างๆ   ส่วนใหญ่ คิวรถจะอยู่ในสถานีขนส่ง
 • รถสองแถวให้บริการรับส่งในตัวเมืองและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในอำเภอใกล้เคียง ค่าบริการแบบเหมาจ่าย ขึ้นอยู่กับระยะทางและการต่อรอง 
 • รถแท็กซี่ บริการรถรับส่งระหว่างสนามบินและตัวเมืองเลย รวมทั้งสถานที่ต่างๆ คิดราคาตามมิเตอร์ หรือคิดเหมาจ่ายตามตกลง
 • รถสามล้อ หรือรถสกายแลป ให้บริการวิ่งภายในตัวเมือง คิวรถอยู่ที่หน้าสถานีขนส่ง ค่าโดยสารขึ้นอยู่กับระยะทางและการต่อรอง
 • รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเดินทางภายในเมือง สะดวกรวดเร็ว อัตราค่าโดยสารขึ้นอยู่กับระยะทาง และการต่อรอง
 • รถเช่า ในตัวเมืองเลยมีรถให้เช่า ทั้งรถยนต์ จักรยานยนต์ และรถจักรยาน สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้จากโรงแรมที่พัก
  ที่เที่ยวสำคัญในเลย
 1. 1.พระธาตุศรีสองรัก (Phra That Si Song Rak) สัญลักษณ์และตราประจำจังหวัดเลย ตั้งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย ห่างจากตัวเมือง 83 กิโลเมตร สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการประกาศราชไมตรีต่อกัน ระหว่างกรุงศรีอยุธยาในสมัยพระมหาจักรพรรดิ  และกรุงศรีสัตนาคนหุตของเวียงจันทน์ ในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช และเป็นด่านกั้นเขตแดนของสองพระนครใสในสมัยนั้น โดยสร้างขึ้น ณ ที่กึ่งกลางระหว่างลำน้ำโขงกับแม่น้ำน่านบนโคกไม้ติดกัน เป็นเจดีย์ศิลปะล้านช้าง  องค์พระธาตุรูปทรงระฆังทรงบัวเหลี่ยม ฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ย่อมุมไม้สิบสองสีขาวทั้งองค์ ลักษณะคล้ายพระธาตุพนม พระธาตุหลวงของเวียงจันทน์  และพระธาตุศรีโคตรบอง ที่แขวงคำม่วน  ภายในมณฑปซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าองค์ธาตุ มีพระพุทธรูปปางนาคปรกศิลปะทิเบต หัวนาคปรกสร้างด้วยศิลา องค์พระพุทธรูปสร้างด้วยทองสัมริด มีหน้าตักกว้าง 21 นิ้ว สูง 30 นิ้ว ชาวไทยและชาวลาวต่างเชื่อกันว่า หากได้มากราบไหว้ขอพรด้านความรักและมิตรภาพ จะได้พบกับความสมหวังและมีสัมพันธภาพที่ยั่งยืน  องค์พระธาตุสร้างขึ้นเพื่อสัจจะและไมตรี สีแดงเป็นสัญลักษณ์ของเลือดและความรุนแรง จึงไม่ควรนำสิ่งของหรือดอกไม้สีแดงขึ้นบูชา หรือแต่งกายด้วยชุดสีแดงขึ้นไปนมัสการ ไม่ควรกางร่ม สวมหมวกและสวมรองเท้าขึ้นไปบนพระธาตุ และไม่ควรนำเด็กต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไปนมัสการ  
 2.  2. อุทยานแห่งชาติภูกระดึง (Phu Kradueng National Park) แลนด์มาร์กยอดฮิตตลอดกาลของจังหวัดเลย  ดินแดนพิสูจน์รักแท้และมิตรภาพของหนุ่มสาว เพราะระยะทางขึ้นสู่ยอดดอย ต้องเดินเท้าถึง 9 กิโลเมตร ไล่ตั้งแต่ซำแฮก ซำบอน ซำกกกอก ซำกกหว้า ซำกกไผ่ ซำกกโดน ซำแคร่ และช่วงสุดท้ายที่จะผ่านขึ้นไปยังหลังแป เป็นช่วงที่เหนื่อยที่สุด เพราะต้องปีนป่ายขึ้นโขดหิน จุดสูงสุดอยู่ที่บริเวณคอกเมย มีความสูง 1,316 เมตร จากระดับน้ำทะเล ภูกระดึงมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น ผานกแอ่น จุดชมพระอาทิตย์ขึ้น ผาหล่มสัก จุดชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า  ผาหมากดูก   จุดชมพระอาทิตย์ตกที่ใกล้ที่พักมากที่สุด และชมทิวทัศน์ภูผาจิตในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ผาเหยียบเมฆ  ผาแดง ผาส่องโลก ผานาน้อย ผาจำศีล น้ำตกวังกวาง น้ำตกถ้ำสอเหนือ น้ำตกเพ็ญพบใหม่  น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกธารสวรรค์ น้ำตกรัตนา น้ำตกพระองค์ สวนสีดา ลานกินรี ลานวัดพระแก้ว และสระอโนดาต  ช่วงที่ดีที่สุดในการจองตั๋วเครื่องบินไปเลย เพื่อพิชิตยอดภูกระดึงครั้งหนึ่งในชีวิต คือช่วงต้นเดือนตุลาคมของทุกปี โดยทางอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจะเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภู ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 พฤษภาคม ของทุกปี และจะทำการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปีเช่นกัน โดยจะเปิดให้ขึ้นภูตั้งแต่เวลา 07 : 00 น. -14 : 00 น. เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไปเลยได้ไปถึงที่พักก่อนพลบค่ำ
 3. 3. ภูลมโล (Phu Lom Lo) ตั้งอยู่ในตำบลกกสะทอน  อำเภอด่านซ้าย ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ภูลมโลเป็นภูเขาที่ตั้งอยู่บนรอยต่อของ 3 จังหวัด คือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย มีชื่อเสียงโด่งดังว่าเป็นจุดชมดอกนางพญาเสือโคร่ง ที่มีพื้นที่กว้างขวางนับ 1,200 ไร่ มีต้นนางพญาเสือโคร่งเกือบ 300,000 ต้น บานสวยงามสะพรั่งทั่วทั้งหุบเขาท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น นับเป็นดินแดนดอกซากุระเมืองไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยนางพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทยจะออกดอกในช่วงเดือนธันวาคม และบานในช่วงเดือนมกราคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ก่อนจองตั๋วเครื่องบินไปเลยควรเช็กข้อมูลอีกครั้ง  ภูลมโลยังมีสิ่งน่าสนใจ อาทิ อนุสรณ์สถานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง น้ำตกหมันแดง วัดป่าเย็นศิระธรรมประทีป ลานรอยเท้าไดโนเสาร์ สวนหินภูลมโล และมีจุดชมทิวทัศน์อันงดงามอยู่หลายจุด ไม่ว่าจะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก และจุดชมวิว 3 ภู 3 จังหวัด ที่ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของภูลมโล เพราะสามารถชมวิวของ 3 ภู ใน 3 จังหวัดได้อย่างชัดเจน สวยงาม ประกอบด้วย ภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ และภูลมโล จังหวัดเลย จุดสูงสุด ณ ยอดภูลมโล มีความสูง 1,680 เมตร จากระดับน้ำทะเล  เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนได้กว้างไกล  จุดกางเต็นท์มองเห็นหมู่บ้านหมันขาว และไร่กะหล่ำปลีสีเขียวกว้างใหญ่   
 4. ภูป่าเปาะ (Phu Pa Po) ตั้งอยู่ในบ้านผาหวาย ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน  ภูป่าเปาะ เป็นเนินเขาเตี้ยๆ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 900 เมตร มีจุดชมวิวทั้งหมด 4 จุด ห่างกันประมาณ 200 เมตร แต่ละจุดมีมุมมองและความงดงามที่แตกต่างกันออกไป จุดแรก มองเห็นภูก้นถ้วยหรือภูหอ ที่มีลักษณะคล้ายภูเขาไฟฟูจิของประเทศญี่ปุ่น อันเป็นที่มาของฉายา “ฟูจิเมืองเลย”  จุดที่ 2 มองเห็นผานางนอน ที่มีลักษณะคล้ายกับผู้หญิงที่กำลังนอนอยู่ และถัดออกไปเป็นภูเขาที่เหมือนกับผู้ชายกำลังนอนกอดพุงอยู่จุดที่ 3 มองเห็นสวนหินผางามได้อย่างชัดเจน และเป็นจุดพักรถเพื่อที่จะเดินเท้าไปยังจุดที่ 4 อีกประมาณ 250 เมตร ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุด ความสูง 800 เมตร จากระดับน้ำทะเล  มองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ถึง 360 องศา เป็นจุดชมทะเลหมอกห้อมล้อมภูหอ  และชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกในจุดเดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ วนอุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม จังหวัดอุดรธานี และถ้ำเอราวัณ จังหวัดหนองบัวลำภู อีกทั้งยังเห็นสวนหินผางาม ผานกเค้า ภูกระดึง ได้อย่างชัดเจน  นักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไปเลย เพื่อชมธรรมชาติและสัมผัสกลิ่นอายของขุนเขาในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะพบดอกบัวตองเหลืองอร่ามตลอดสองเส้นทางที่สำคัญ สามารถจองตั๋วเครื่องบินไปเลย เพื่อเที่ยวภูป่าเปาะได้ทั้งปี เพราะแต่ละฤดูล้วนมีความงดงามที่น่าประทับใจแตกต่างกันไป
 5. เชียงคาน (Chiang Khan) เมืองอันแสนสงบเรียบง่ายริมแม่น้ำโขง  แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติของขุนเขาและสายน้ำ และยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมเก่าแก่ วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ไฮไลท์ของที่นี่คือ ชุมชนบ้านไม้อายุ 100 ปี บ้านเรือนที่ถนนศรีเชียงคาน ซึ่งแบ่งออกเป็นซอยเล็กๆ แบ่งเป็นถนนศรีเชียงคานฝั่งบนกับฝั่งล่าง เริ่มตั้งแต่ถนนศรีเชียงคาน ซอยที่ 1- 24 ถนนศรีเชียงคานฝั่งล่างที่เรียกว่า “ถนนชายโขง” ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร เต็มไปด้วยบ้านไม้เก่าแก่ ที่ได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเชียงคานเอาไว้  มีทั้งบ้านพักโฮมสเตย์ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านค้าเก๋ๆ มากมาย เป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไปเลยนิยมมาปั่นจักรยานชมบรรยากาศริมแม่น้ำโขง ชมบ้านไม้โบราณ ถ่ายรูปสุดชิค นั่งร้านกาแฟชิลๆ  ตักบาตรข้าวเหนียวตอนเช้า เดินตลาดกลางคืนเลือกซื้อสินค้าและของพื้นเมือง ชมทะเลหมอกที่ภูทอก  จุดชมวิวชื่อดังซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอชียงคานประมาณ 3 กิโลเมตร อีกสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดของเชียงคาน คือแก่งคุดคู้  แก่งหินขนาดใหญ่ที่ขวางอยู่กลางลำน้ำโขงบริเวณช่วงโค้งพอดี ทำให้เกิดกระแสน้ำเชี่ยวไหลผ่านแก่ง ในช่วงหน้าแล้งประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม น้ำแห้งและมองเห็นเกาะแก่งได้ชัดเจนที่สุด สามารถเดินลงไปสัมผัสบรรยากาศริมแม่น้ำโขงได้อย่างใกล้ชิด กิจกรรมสุดฮิตของที่นี่คือ ล่องเรือหางยาวชมทิวทัศน์สองฝั่งไทย-ลาว ชมวิถีชีวิตชาวบ้านที่ล่องเรือหาปลาในแม่น้ำโขง ชิม อาหารอร่อยๆ จากแม่น้ำโขง
   กิจกรรมที่ต้องทำในเลย เลย เมืองริมแม่น้ำโขงโอบล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อน มากมายไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย มีกิจกรรมหลากหลายให้นักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไปเลย ได้สัมผัสและสนุกสนานกับการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ เริ่มต้นด้วยการสักการะขอพรพระสัพพัญญู พระประธานสีขาวองค์ใหญ่แห่งวัดวัดป่าห้วยลาด เยี่ยมชมรอยพระพุทธบาทยาวบนหินลับมีดที่วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน เยี่ยมชมวัดศรีโพธิ์ชัย วัดเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี ของอำเภอนาแห้ว แวะวัดศรีสุทธาวาส หรือดอนเลยหลง  ริมตลิ่งแม่น้ำเลย สักการะศาลเจ้าพ่อกุดป่อง พร้อมแวะพักผ่อนหย่อนใจที่สวนสาธารณะกุดป่อง รับลมหนาว ชมธรรมชาติอันงดงาม ณ อุทยานแห่งชาติภูเรือ ชมทะเลหมอกในยามเช้า และพระอาทิตย์ตกดินในยามเย็นที่ภูหัวฮ่อม ล่องแพชมวิว กินอาหารอร่อยที่ห้วยกระทิง ในวนอุทยานหริรักษ์  ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ผาหลอกลวง ณ ภูบักได เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เยี่ยมชมวิถีชีวิตและสภาพบ้านเรือนของชาวไทดำ และชมการทอผ้าซิ่นนางหาญ ที่ศูนย์วัฒนธรรมไทดำ บ้านนาป่าหนาด สำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติของภูผาล้อม ที่ล้อมรอบด้วยผาหินสูงชันและถ้ำภูผาล้อม ซึ่งภายในเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อย สำรวจภูเขาแท่งหินปูนที่สวนผาหินงาม เจ้าของฉายา “คุนหมิงเมืองเลย” ขึ้นภูลำดวนชมวิวริมแม่น้ำโขง และเมืองเวียงจันทน์ของลาวแบบพาโนรามา ชมบรรยากาศความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นและตกดินที่วนอุทยานภูบ่อบิด สัมผัสทะเลหมอก ชมทัศนียภาพทั้งฝั่งไทยและฝั่งประเทศลาวที่ภูอีเลิศ แวะภูผาหมวก  จุดชมทะเลหมอกของอำเภอนาแห้ว ล่องเรือหางยาวชมทิวทัศน์ริมแม่น้ำโขง เดินเล่นพักผ่อนชมความงามของแก่งหินที่แก่งคุดคู้ เดินชมธรรมชาติ เล่นน้ำตก  แวะสำนักสงฆ์ ที่น้ำตกผาลาด และช้อปปิ้งของฝากที่ตลาดโรงเกลือเชียงคาน   อ่านบทความที่เที่ยวเลย ได้ที่นี่  รีวิวทริปพาไปเที่ยวเลย ต้อนรับลมหนาว เที่ยวเลยช่วงปลายฝนต้นหนาว เค้าว่าเด็ดนัก พิกัดเมืองเลย ถ้ายังไม่เคย บอกเลยต้องไป    เทศกาลที่สำคัญในเลย
 1. 1. งานสมโภชพระธาตุศรีสองรัก (Phrathat Si Song Rak Fair) ประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์จัดขึ้นทุกปีในวันขึ้น 12 - 15 ค่ำ เดือน 6 โดยจัดต่อเนื่องเป็นเวลา 4 วัน เพื่อสมโภชองค์พระธาตุศรีสองรักอันเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองทั้งชาวไทยและลาว ภายในงานมีพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ เช่น การล้างทำความสะอาดองค์พระธาตุ และซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดทรุดโทรม พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระธาตุพระราชทาน จากที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายไปตามถนนรอบเมืองเข้าสู่วัดโพนชัย พิธีสรงน้ำธาตุ พิธีสู่ขวัญธาตุ พิธีเวียนเทียน พิธีจุดบั้งไฟ พิธีทำขวัญนาค พิธีบวชนาคคารวะธาตุ ซึ่งจะต้องจุดบั้งไฟไปพร้อมกันด้วย พิธีคารวะพระธาตุ พิธีบูชาองค์พระธาตุด้วยการถวายต้นผึ้งใหญ่ ต้นผึ้งน้อย โดยชาวอำเภอด่านซ้าย หรือที่เรียกแทนตัวเองว่า ลูกผึ้งลูกเทียนจะนำต้นผึ้งพร้อมด้วยเครื่องเซ่นมาถวายพระธาตุในวันบูชาพระธาตุ หรือ วันถวายต้นผึ้ง ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงาน  โดยพิธีจะต้องทำก่อนเพล เมื่อเสร็จพิธีก็จะยกกระทงใหญ่ไปลอยน้ำ ส่วนกระทงน้อยยกไปบูชาตามบริเวณริมวัด นักท่องเที่ยวสามารถจองตั๋วเครื่องบินไปเลย เพื่อร่วมงานได้ในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม
 2. 2. ประเพณีผีตาโขน  (Phi Ta Khon Festival) เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลบุญประจำปีที่ยิ่งใหญ่ของชาวอำเภอด่านซ้าย  จัดขึ้นที่วัดโพนชัย และหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย เป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณที่รวมเอาความเชื่อและศรัทธาของชาวอีสานมาไว้ด้วยกัน คือ งานประเพณีบุญหลวงหรือบุญพระเวส และบุญเดือนหกหรือบุญบั้งไฟ และการแห่ขอฝน  โดยผู้เล่นผีตาโขนต้อง สวมหน้ากากที่ทำจากหวดนึ่งข้าว ตัดเป็นรูปใบหน้าและเขียนลวดลายให้น่ากลัว โดยชุดแต่งผีตาโขนใช้ผ้าเก่า ผ้ามุ้ง หรือใช้เศษผ้านำมาห่อหุ้มร่างกายให้มิดชิด ละเล่นเต้นรำกันอย่างสนุกสนานในขบวนแห่งที่แห่ยาวไปตามท้องถนนระหว่างที่มีประเพณีบุญหลวง ภายในมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งขบวนแห่ผีตาโขนใหญ่  ผีตาโขนน้อย ขบวนนางรำ และขบวนแห่จากตำบลต่างๆ ทั่วด่านซ้าย  ขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ การแสดงหน้ากากนานาชาติ อย่าง เกาหลี อินโดนีเซีย บรูไน ญี่ปุ่น  ตลอดจนกิจกรรมความบันเทิงหลากหลาย จองตั๋วเครื่องบินไปเลยเพื่อร่วมงานได้ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม หรือเดือน 7 ของทุกปี พร้อมซื้อหน้ากากผีตาโขนขนาดจิ๋วเป็นของฝากหรือซื้อเก็บเป็นของที่ระลึก 
 3. 3. เทศกาลทะเลหมอกดอกไม้งามบานสะพรั่งภูเรือ (Phu Ruea Winter Flowers Fair) จัดขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม  ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ โดยตลอดฤดูท่องเที่ยวทั้ง 3 เดือน ชาวภูเรือร่วมใจกันตกแต่งบ้านเรือนและถนนสองข้างทางให้เป็นเมืองดอกไม้  เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไปเลย และผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา ได้ชื่นชมความสวยงามของไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ ท่ามกลางสายหมอกและลมหนาว  พร้อมทั้งจัดสวนหย่อมที่ตกแต่งไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด ให้นักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไปเลยได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เช่น อุทยานแห่งชาติภูเรือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ภูแปก เกษตรที่สูงภูเรือ บ้านหินสอ หมู่บ้านที่หนาวที่สุดในสยาม น้ำตกปลาบ่า น้ำตกสองคอน   กิจกรรมในงานประกอบด้วย ขบวนแห่แฟนซีไม้ดอกนานาพันธุ์ การสาธิตการเพาะพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ การปลูกไม้ดอกไม้ประดับและพันธุ์ไม้หายาก การออกร้านจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด และพืชผักเมืองหนาว  สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และการประกวดการออกร้านที่ตกแต่งด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ 

สายการบินพันธมิตร

สายการบินพันธมิตรทั้งในและระหว่างประเทศ
เราร่วมมือกับสายการบินต่างๆ ทั่วโลก เพื่อรองรับทุกจดหมายปลายทางที่คุณต้องการ

พันธมิตรผู้ให้บริการชำระเงิน

เราร่วมมือกับผู้ให้บริการชำระเงินที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้คุณมั่นใจว่าการชำระเงินของคุณสะดวกและปลอดภัย

เส้นทางยอดนิยม