Tải ứng dụng
VND
Đăng Nhập
Đăng ký
Vận chuyển
Chỗ ở
Hoạt động và giải trí
Sản phẩm bổ sung
Tổng quan nơi nghỉ
Thông tin khu vực
Phòng
Đánh giá
Chính sách nơi nghỉ
Tiện nghi
Lên đầu trang

Khách Sạn Cách Ly - Mangrove Hotel Cần Giờ

Quarantine Hotel - Mangrove Hotel Can Gio

Khách Sạn
146 Thạnh Thới, Long Hòa, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 70000
BEDROOM Quarantine Hotel - Mangrove Hotel Can Gio
BEDROOM Quarantine Hotel - Mangrove Hotel Can Gio
EXTERIOR_BUILDING Quarantine Hotel - Mangrove Hotel Can Gio
LOBBY Quarantine Hotel - Mangrove Hotel Can Gio
LOBBY Quarantine Hotel - Mangrove Hotel Can Gio
Xem tất cả hình ảnh
Traveloka
-
Chưa có đánh giá nào
Tiện nghi khách sạn
Máy lạnh
Lễ tân 24h
WiFi
XEM TẤT CẢ TIỆN NGHI

Thông tin địa điểm

146 Thạnh Thới, Long Hòa, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 70000
Mở bản đồ

Những phòng còn trống tại Khách Sạn Cách Ly - Mangrove Hotel Cần Giờ

Tìm kiếm nhanh hơn bằng cách chọn những tiện nghi bạn cần
Hiển thị giá
1 đêm
Bạn chưa chắc chắn? Thay đổi chi tiết kỳ nghỉ tại đây
Nhận phòng
Thứ 7, 01 thg 4 2023
Số đêm nghỉ
1 đêm
Khách và Phòng
1 người lớn, 0 Trẻ em, 1 phòng
Sắp xếp
Gần đây nhất
Phân loại
Tất cả
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Hiện đánh giá có hình ảnh
Chưa có đánh giá nào từ khách
Chính Sách Lưu Trú
Thời gian nhận phòng/trả phòng
Giờ nhận phòng:
Từ 14:00
Giờ trả phòng:
Trước 12:00
Hướng Dẫn Nhận Phòng Chung
STANDARD QUARANTINE HOTEL PACKAGE INCLUDING / GOI DICH VU KHACH SAN CACH LY THEO QUY CHUAN GOM CO:
• Room rate including tax / • Gia phong da bao gom thue phi
• 3 meals per day (breakfast, lunch and dinner) / • 03 bua an/ngay tai phong (buoi sang, trua va toi)
• Standard drinking water per day / • Nuoc uong theo tieu chuan hang ngay
• Wifi Access / • Wifi internet trong phong
* Not included: Cost of medical tests to check for COVID-19 (VND 734,000/time/person); cost of pick up and drop off car under standard medical requirement; cost of any medical attention and cost of other utility services at the hotel (laundry, room service,...) / * Khong bao gom: Chi phi xet nghiem y te kiem tra COVID-19 (VND 734,000/lan/nguoi); chi phi xe dua don khu trung theo quy dinh y te; chi phi ve sinh va cham soc y te va cac chi phi dich vu tien ich khac tai khach san (chi phi giat ui, dich vu phong,...)
* Ideally each person is isolated in 1 room but no more than 2 people if the other person is a relative and voluntarily stays in the same room (according to Point dd, Clause 2.3, Article 2, Section VI of Decision 1246/QD-BYT on March 20, 2020, the Ministry of Health issued "Temporary guidance on concentrated medical isolation at hotels in the prevention and control of COVID-19 pandemic, which is voluntarily paid for by the quarantined person") - "A relative is a person who has marital relations, nurturing relationships, who has the same direct bloodline, and who has a family name within three generations" / * Tot nhat moi nguoi duoc cach ly vao 1 phong nhung khong qua 2 nguoi neu la nguoi than va tu nguyen o cung phong (theo Diem d, Khoan 2.3, Dieu 2, Muc VI tai Quyet dinh 1246/QD-BYT ngay 20/3/2020 cua Bo Y te v/v ban hanh “Huong dan tam thoi cach ly y te tap trung tai khach san trong phong, chong dich COVID-19 do nguoi duoc cach ly tu nguyen chi tra”) - "Nguoi than la nguoi co quan he hon nhan, nuoi duong, nguoi co cung dong mau ve truc he va nguoi co ho trong pham vi ba doi”
* Surcharge for room disinfection and replacement of in-house bedding applied as hotel's policy if customer tests positive for COVID-19 during the quarantine period. This fee will be paid directly at the hotel / * Neu khach duong tinh voi COVID-19 trong thoi gian cach ly tai khach san, khach co the se phai tra them phu phi tuy theo quy dinh cua khach san de tieu huy chan ga goi nem va ve sinh khu khuan phong luu tru (thanh toan truc tiep tai khach san)
REQUIRED DOCUMENTS FOR F1 WHEN CHECK-IN / CAC HO SO CAN THIET CHO F1 KHI LAM THU TUC NHAN PHONG:
• A certificate of negative SARS-CoV-2 RT-PCR test result / • Giay xet nghiem am tinh voi SARS-CoV-2
• Document of handover from local medical intitutions/previous centralised quarantine area / • Bien ban ban giao y te cua Tram y te dia phuong/Khu cach ly tap trung
• Document of epidemiology investigation status from local medical intitution / • Bien ban dieu tra dich te cua Tram y te dia phuong
• Document of quarantine order from local government (applied for F1 and F2) / • Quyet dinh cach ly cua dia phuong (Ap dung cho doi tuong F1 va F2)
------------
REQUIRED DOCUMENTS FOR INTERNATIONAL ARRIVAL WHEN CHECK-IN / CAC HO SO CAN THIET CHO NGUOI NHAP CANH KHI LAM THU TUC NHAN PHONG:
• Personal documents (such as passport) / • Giay to tuy than (Ho chieu….)
• Approval document that allows the 14-day (or longer) quarantine for people who arrive from countries that have adequately controlled the epidemic / • Quyet dinh ve viec ap dung cach ly y te nguoi nhap canh tren 14 ngay tu cac quoc gia da kiem soat tot dich tren dia ban
• Flight tickets / • Ve may bay
• Reservation confirmation number at the quarantined hotel / • Ma xac nhan dat phong tai khach san cach ly
* In the case that the guest is fully vaccinated or has recovered from COVID-19, they need to prepare the following documents in English when checking in at the hotel / * Truong hop nguoi tiem du lieu vac xin hoac da khoi benh COVID-19 can chuan bi them giay to sau bang tieng Anh khi nhan phong tai khach san:
• Certificate of full vaccination against COVID-19 / • Giay chung nhan tiem du lieu vac xin phong COVID-19
• Certificate of recovery from COVID-19 / • Giay xac nhan da khoi benh COVID-19
------------
* Refund may be considered by hotel under condition that customer has tested positive for COVID-19 in duration of stay and forced to cancel the following nights. Actual charged amount will be followed hotel's policy / * Truong hop khach duong tinh voi COVID-19 trong thoi gian cach ly, va buoc phai huy phong trong thoi gian tiep theo, hoan tien cho nhung ngay khong o co the duoc khach san xem xet tuy thuoc chinh sach cua khach san
* If guests are required to stay additional nights for a confirmation of negative Covid test to check-out, guests need to pay the extra room night rate directly to the hotel/ * Trong truong hop khach can o them dem phong de doi ket qua xet nghiem Covid de check-out theo yeu cau cua Co so Y te, khach se tra tien dem phong them truc tiep cho khach san
The above information is based on current regulations of the Ministry of Health and may be amended / Cac thong tin tren day dua tren quy dinh hien hanh cua Bo Y te va co the duoc sua doi
Chính Sách Bổ Sung
STANDARD QUARANTINE HOTEL PACKAGE INCLUDING / GÓI DỊCH VỤ KHÁCH SẠN CÁCH LY THEO QUY CHUẨN GỒM CÓ:
• Room rate including tax / • Giá phòng đã bao gồm thuế phí
• 3 meals per day (breakfast, lunch and dinner) / • 03 bữa ăn/ngày tại phòng (buổi sáng, trưa và tối)
• Standard drinking water per day / • Nước uống theo tiêu chuẩn hằng ngày
• Wifi Access / • Wifi internet trong phòng
* Not included: Cost of medical tests to check for COVID-19 (VND 734,000/time/person); cost of pick up and drop off car under standard medical requirement; cost of any medical attention and cost of other utility services at the hotel (laundry, room service,...) / * Không bao gồm: Chi phí xét nghiệm y tế kiểm tra COVID-19 (VND 734,000/lần/người); chi phí xe đưa đón khử trùng theo quy định y tế; chi phí vệ sinh và chăm sóc y tế và các chi phí dịch vụ tiện ích khác tại khách sạn (chi phí giặt ủi, dịch vụ phòng,...)
* Ideally each person is isolated in 1 room but no more than 2 people if the other person is a relative and voluntarily stays in the same room (according to Point dd, Clause 2.3, Article 2, Section VI of Decision 1246/QD-BYT on March 20, 2020, the Ministry of Health issued "Temporary guidance on concentrated medical isolation at hotels in the prevention and control of COVID-19 pandemic, which is voluntarily paid for by the quarantined person") - "A relative is a person who has marital relations, nurturing relationships, who has the same direct bloodline, and who has a family name within three generations" / * Tốt nhất mỗi người được cách ly vào 1 phòng nhưng không quá 2 người nếu là người thân và tự nguyện ở cùng phòng (theo Điểm đ, Khoản 2.3, Điều 2, Mục VI tại Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế v/v ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả”) - "Người thân là người có quan hệ hôn nhân, nuôi dưỡng, người có cùng dòng máu về trực hệ và người có họ trong phạm vi ba đời”
* Surcharge for room disinfection and replacement of in-house bedding applied as hotel's policy if customer tests positive for COVID-19 during the quarantine period. This fee will be paid directly at the hotel / * Nếu khách dương tính với COVID-19 trong thời gian cách ly tại khách sạn, khách có thể sẽ phải trả thêm phụ phí tùy theo quy định của khách sạn để tiêu hủy chăn ga gối nệm và vệ sinh khử khuẩn phòng lưu trú (thanh toán trực tiếp tại khách sạn)
REQUIRED DOCUMENTS FOR F1 WHEN CHECK-IN / CÁC HỒ SƠ CẦN THIẾT CHO F1 KHI LÀM THỦ TỤC NHẬN PHÒNG:
• A certificate of negative SARS-CoV-2 RT-PCR test result / • Giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2
• Document of handover from local medical intitutions/previous centralised quarantine area / • Biên bản bàn giao y tế của Trạm y tế địa phương/Khu cách ly tập trung
• Document of epidemiology investigation status from local medical intitution / • Biên bản điều tra dịch tễ của Trạm y tế địa phương
• Document of quarantine order from local government (applied for F1 and F2) / • Quyết định cách ly của địa phương (Áp dụng cho đối tượng F1 và F2)
------------
REQUIRED DOCUMENTS FOR INTERNATIONAL ARRIVAL WHEN CHECK-IN / CÁC HỒ SƠ CẦN THIẾT CHO NGƯỜI NHẬP CẢNH KHI LÀM THỦ TỤC NHẬN PHÒNG:
• Personal documents (such as passport) / • Giấy tờ tuỳ thân (Hộ chiếu….)
• Approval document that allows the 14-day (or longer) quarantine for people who arrive from countries that have adequately controlled the epidemic / • Quyết định về việc áp dụng cách ly y tế người nhập cảnh trên 14 ngày từ các quốc gia đã kiểm soát tốt dịch trên địa bàn
• Flight tickets / • Vé máy bay
• Reservation confirmation number at the quarantined hotel / • Mã xác nhận đặt phòng tại khách sạn cách ly
* In the case that the guest is fully vaccinated or has recovered from COVID-19, they need to prepare the following documents in English when checking in at the hotel / * Trường hợp người tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 cần chuẩn bị thêm giấy tờ sau bằng tiếng Anh khi nhận phòng tại khách sạn:
• Certificate of full vaccination against COVID-19 / • Giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19
• Certificate of recovery from COVID-19 / • Giấy xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19
------------
* If guests are required to stay additional nights for a confirmation of negative Covid test to check-out, guests need to pay the extra room night rate directly to the hotel/ * Trong trường hợp khách cần ở thêm đêm phòng để đợi kết quả xét nghiệm Covid để check-out theo yêu cầu của Cơ sở Y tế, khách sẽ trả tiền đêm phòng thêm trực tiếp cho khách sạn
* Refund may be considered by hotel under condition that customer has tested positive for COVID-19 in duration of stay and forced to cancel the following nights. Actual charged amount will be followed hotel's policy / * Trường hợp khách dương tính với COVID-19 trong thời gian cách ly, và buộc phải hủy phòng trong thời gian tiếp theo, hoàn tiền cho những ngày không ở có thể được khách sạn xem xét tùy thuộc chính sách của khách sạn
The above information is based on current regulations of the Ministry of Health and may be amended / Các thông tin trên đây dựa trên quy định hiện hành của Bộ Y tế và có thể được sửa đổi
Mô tả khách sạn

Vị trí
Lưu trú tại Quarantine Hotel - Mangrove Hotel Can Gio là một lựa chọn đúng đắn khi quý khách đến thăm Long Hòa.

khách sạn nằm cách Bến phà Cần Giờ 5,65 km.

khách sạn này rất dễ tìm bởi vị trí đắc địa, nằm gần với nhiều tiện ích công cộng.

Thông tin về Quarantine Hotel - Mangrove Hotel Can Gio

Quarantine Hotel - Mangrove Hotel Can Gio là lựa chọn đúng đắn cho những ai đang tìm kiếm các khách sạn hợp với túi tiền tại Long Hòa.

Quầy tiếp tân 24 giờ luôn sẵn sàng phục vụ quý khách từ thủ tục nhận phòng đến trả phòng hay bất kỳ yêu cầu nào. Nếu cần giúp đỡ xin hãy liên hệ đội ngũ tiếp tân, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách.

Sóng WiFi phủ khắp các khu vực chung của khách sạn cho phép quý khách luôn kết nối với gia đình và bè bạn.

Lưu trú tại Quarantine Hotel - Mangrove Hotel Can Gio chắc chắn sẽ làm quý khách hài lòng bởi sự đón tiếp nhiệt thành và mức giá dễ chịu của khách sạn.

Tiện nghi khách sạn
Máy lạnh, Lễ tân 24h, WiFi
Giờ hoạt động
Từ 14:00 - Trước 12:00
Tiện nghi khách sạn
Tiện nghi phòng
 • Truyền hình cáp
 • Bàn làm việc
 • Máy sấy tóc
 • Minibar
 • Phòng tắm vòi sen
 • TV
Dịch vụ khách sạn
 • Thức uống chào mừng miễn phí
 • Lễ tân 24h
 • Dịch vụ giặt ủi
 • Dịch vụ lưu trữ/bảo quản hành lý
Tiện nghi chung
 • Máy lạnh
 • Phòng không hút thuốc
Kết nối mạng
 • Wifi (miễn phí)
Tiện nghi công cộng
 • WiFi tại khu vực chung
Các tiện ích lân cận
 • Cửa hàng thực phẩm
Đặt ngay
Miễn trừ trách nhiệm: Khách sạn có trách nhiệm bảo đảm tính chính xác của tất cả các hình ảnh thể hiện. Traveloka không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sai lệch nào về mặt hình ảnh.
Xem thêm 8 khách sạn khác ở Huyện Cần Giờ

Câu hỏi thường gặp về Khách Sạn Cách Ly - Mangrove Hotel Cần Giờ

Những tiện ích tại Khách Sạn Cách Ly - Mangrove Hotel Cần Giờ?

Những tiện ích tại Khách Sạn Cách Ly - Mangrove Hotel Cần Giờ bao gồm Máy lạnh, Lễ tân 24h, WiFi. (một số dịch vụ sẽ yêu cầu trả thêm phí):

Thời gian nhận phòng và trả phòng của Khách Sạn Cách Ly - Mangrove Hotel Cần Giờ?

Thời gian nhận phòng tại Khách Sạn Cách Ly - Mangrove Hotel Cần Giờ là từ Từ 14:00 và trả phòng trước Trước 12:00