ระวัง

ประกาศความเป็นส่วนตัวของทราเวลโลก้า (Traveloka Privacy Notice)

ฉบับปรับปรุงล่าสุด เดือนตุลาคม 2566

สารบัญ

บริษัท ทีวีแอลเค เซอร์วิสเซส จำกัด รวมถึง บริษัทในกลุ่มและในเครือ (“บริษัท” หรือ “เรา”) จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) (“ประกาศ”) ฉบับนี้ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง บันทึก จัดให้เป็นระบบ จัดเก็บ เก็บรักษา ปรับปรุง เรียกข้อมูลคืนมา ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เรียกรวมกันว่า การ “ประมวลผล” ข้อมูลส่วนบุคคล) ทั้งทางเว็ปไซต์ www.traveloka.com และแอปพลิเคชั่น Traveloka (เรียกรวมกันว่า “แพลตฟอร์ม”) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบบุคล”) เพื่อให้ท่านได้รับทราบวิธีการประมวลผลของบริษัทก่อนตัดสินใจที่จะให้บริษัทประมวลผลข้อมูลของท่าน


ประกาศฉบับนี้จะใช้บังคับกับผู้ใช้งานแพลตฟอร์มและลูกค้า (“ท่าน”) ในกรณีที่ท่านมีสถานะเป็นนิติบุคคล ประกาศ ฉบับนี้จะใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้แทนนิติบุคคล ลูกจ้างหรือพนักงาน ตัวแทน และ/หรือ ผู้รับประโยชน์ของท่าน และกรุณาแจ้งให้บุคคลดังกล่าวรับทราบการประมวลของข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทตามประกาศฉบับนี้


กรุณาอ่านและทำความเข้าใจประกาศฉบับนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 เมื่อท่านใช้งานแพลตฟอร์มหรือบริการของบริษัท บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ จากท่านโดยตรง ซึ่งรวมถึง

 • ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ได้แก่ ชื่อเต็มของท่าน (ได้แก่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อกลาง (ถ้ามี) และนามสกุล) ข้อมูลติดต่อ (ได้แก่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ) วันเกิด เพศ หมายเลขสมาชิกหรือโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบิน (frequent flyer number) เลขที่บัตรประจำตัวประชาชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง และ/หรือ เลขที่ใบขับขี่
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น คำขอพิเศษ (special requests) ที่เกี่ยวกับความพิการทางร่างกายหรือสุขภาพของท่านที่ท่านให้ข้อมูลผ่านทางแพลตฟอร์ม เพื่อขอให้ผู้ให้บริการโรงแรม สายการบิน หรือผู้ให้บริการด้านอื่นๆ หรือคู่ค้าของเราให้บริการท่านเพิ่มเติมเป็นพิเศษ โดยท่านสามารถเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวหรือไม่ก็ได้
 • หมายเลขการจอง (Booking ID หรือ BID) และ/หรือ รายละเอียดการจองของท่าน (ได้แก่ ชื่อโรงแรม สถานที่ตั้งของโรงแรม วันที่เข้าพักและระยะเวลาที่เข้าพัก เลขที่ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ ชื่อผู้โดยสาร วันเดินทาง วันที่จองเข้าใช้บริการ และเส้นทางการเดินทาง)
 • ความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มหรือบริการ ประสบการณ์การเดินทางหรือการใช้บริการของผู้ให้บริการต่างๆ ที่เป็นคู่ค้าของเรา
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน ได้แก่ หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรเดบิต หรือหมายเลข บัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นๆ เลขที่บัญชีธนาคาร เงินอิเล็กทรอนิกส์ และประวัติการชำระเงินและการทำธุรกรรมของท่านบนแพลตฟอร์ม
 • ประวัติส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการสมัครงานและประสบการณ์การทำงานของท่าน (กรณีที่ท่านสมัครงานกับเรา)

1.2 บริษัทอาจขอให้ท่านนำส่งสำเนาเอกสารต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง หรือเอกสารประจำตัวอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน เพื่อใช้ในกระบวนการทำความรู้จักลูกค้า (KYC) ของบริษัท ในกรณีต่างๆ ดังนี้

 • กรณีที่มีกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้ หรือเป็นการดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไข เพื่อยืนยันตัวตน ลงทะเบียนและเปิดบัญชีการใช้งานของท่านบนแพลตฟอร์ม และดำเนินการตามคำขอ และ/หรือ ให้บริการเพิ่มเติมตามที่ท่านร้องขอ เช่น การขอยกเลิกการจอง การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจอง การเปลี่ยนเที่ยวบิน วันเข้าพักหรือเข้าใช้บริการ หรือขอคืนเงิน การขอใช้บริการทางการเงิน การขอความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการขอให้บริษัทประกันภัยชดเชยค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย การพิจารณาคุณสมบัติและสิทธิของท่านในการเข้าร่วมแคมเปญพิเศษ โปรแกรมพิเศษ หรือรายการส่งเสริมการขายต่างๆ
 • ท่านส่งเอกสารต่างๆ ข้างต้นให้บริษัทโดยสมัครใจเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของท่านในการเข้าร่วมแคมเปญพิเศษ โปรแกรมพิเศษ หรือรายการส่งเสริมการขายต่างๆ
 • กรณีที่ท่านสมัครงานกับบริษัท ซึ่งบริษัทดำเนินการตามนโยบายและขั้นตอนการรับสมัครงานของบริษัท

1.3 บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบข้อมูลทางเทคนิค (technical data) ที่ได้รับจากอุปกรณ์ต่างๆ ของท่าน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์พกพา (laptop) แท็ปเล็ต (tablet) หรือโทรศัพท์มือถือ และจากการที่ท่านเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าดูหน้าเว็ปไซต์ ระยะเวลาการใช้งานและค้นหาผลิตภัณฑ์ต่างๆ บนแพลตฟอร์ม หรือดิจิทัลไอดี (digital ID) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด สะดวกสบาย และเหมาะสมกับการใช้บริการของท่านบนแพลตฟอร์ม รวมถึง

 • ตำแหน่งภูมิศาสตร์ (Geographic Location) บริษัทเก็บรวบรวมตำแหน่งของท่านเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ และข้อเสนออื่นๆ ของบริษัทหรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นคู่ค้าของบริษัทในแต่ละพื้นที่ จังหวัด หรือประเทศที่มีให้บริการบนแพลตฟอร์ม บริษัทอาจเก็บรวบรวมตำแหน่งใกล้เคียงของท่านจากไอพี แอดเดรส (IP address) จีพีเอส (GPS) ไอดีของอุปกรณ์ (device ID) เว็ปบีคอน (web beacon) และข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทได้รับจากการอุปกรณ์ของท่าน
 • ข้อมูลการใช้งาน (Log Information) บริษัทเก็บรวมรวมข้อมูลการใช้งาน (log information) ในเวลาที่ท่านใช้งานแพลตฟอร์ม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ไอพี แอดเดรส (IP address) ประเภทของเบร้าเซอร์ที่ท่านใช้งาน (browser type) การท่องเที่ยวที่ท่านชอบ ความถี่ในการใช้งาน ระบบงาน ประเทศที่ท่านใช้งานและค้นหาข้อมูล หน้าแพลตฟอร์มที่ท่านเข้าชม เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลจากอุปกรณ์ของท่าน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใช้งานบนอินเตอร์เน็ตของท่าน
 • คุกกี้ (cookies) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน บริษัทใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันบนแพลตฟอร์ม และบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากคุกกี้ในเวลาที่ท่านเปิดดูหรือเข้าชมแพลตฟอร์ม หรือในอีเมลและการยืนยันการจองทางอีเมลที่บริษัทส่งให้แก่ท่านหลังจากที่ท่านดำเนินการของหรือซื้อผลิตภัณฑ์และบริการบนแพลตฟอร์มเพื่อให้บริษัทดำเนินการและนำเสนอข้อมูลบนแพลตฟอร์มได้ตรงตามความสนใจของท่าน
  ท่านสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ หากท่านไม่ต้องการให้บริษัทหยุดใช้คุกกี้ โดยท่านรับทราบว่า หากท่านขอปิดการใช้งานคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานแพลตฟอร์มทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่อาจใช้งานแพลตฟอร์มทั้งหมดหรือบางส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ข้อมูลอุปกรณ์และแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งไว้ในอุปกรณ์ บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์ของท่าน (ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ แท็ปเล็ต (tablet) คอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์พกพา (laptop)) และ/หรือ แอปพลิเคชั่นที่ท่านได้ติดตั้งไว้ในอุปกรณ์ต่างๆ ดังกล่าว เพื่อให้บริการแก่ท่านตามระดับความเสี่ยงของกลุ่มลูกค้า (ถ้ามี) และเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ โดยบริษัทจะดำเนินการเมื่อมีจำเป็นเท่านั้น รวมถึง กรณีที่บริษัทต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและยืนยันตัวตนของท่านเพื่อให้ท่านได้รับบริการทางการเงิน (ถ้ามี) โดยบริษัทจะจัดการลบข้อมูลที่อาจเชื่อมโยงเพื่อระบุตัวตนของท่านได้ (ถ้ามี) และดำเนินการแฝงข้อมูล (pseudonymize) ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น เพื่อป้องกันข้อมูลและตัวตนของท่าน โดยชุดข้อมูล (metadata) ที่บริษัทดำเนินการข้างต้นแล้วจะไม่สามารถนำมาใช้เพื่อโยงไปสู่ต้นฉบับของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวมมา

2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากบุคคลภายนอก

ในกรณีทั่วไป บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เว้นแต่ กรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ที่บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลภายนอก

 • ข้อมูลส่วนบุคคล (ตามข้อ 1) ที่บริษัทได้รับจากบุคคลที่จองหรือซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ท่าน หรือท่านเป็นผู้เข้าพัก ผู้เดินทาง ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการตามรายละเอียดที่ปรากฏในการจองหรือการซื้อนั้นๆ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจากผู้ให้บริการบุคคลภายนอกที่บริษัทจ้างหรือใช้บริการให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำสั่งของบริษัท หรือที่บริษัทจ้างหรือใช้บริการด้านอื่น และ/หรือ ให้บริการ บนแพลตฟอร์ม หรือให้บริการร่วมกันกับบริษัทโดยมีสัญญาหรือข้อตกลงอื่นๆ ร่วมกัน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล สถาบันการเงิน (รวมถึง ธนาคาร ผู้ให้บริการรับชำระเงิน หรือเครือข่ายบัตรเครดิต) เกี่ยวกับข้อมูลการทำธุรกรรมของท่าน การกระทำของท่านที่อาจผิดกฎหมาย ฉ้อโกง หรือฝ่าฝืนกฎหมาย
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจากบุคคลที่บริษัทอาจมีการสัมภาษณ์หรือได้สนทนาด้วยตามข้อ 2.2 ตามขั้นตอนของการสมัครงาน

กรณีต่างๆ ข้างต้น บริษัทจะดำเนินการและปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ท่านเปิดเผยให้บริษัท

ท่านอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นให้บริษัทในกรณีที่ท่านจองหรือซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการบนแพลตฟอร์มให้แก่บุคคลอื่นหรือบุคคลอื่นเป็นผู้เข้าพัก ผู้เดินทาง ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการตามรายละเอียดที่ปรากฏในการจองนั้น


ในกรณีที่ท่านสมัครงานกับบริษัท บริษัทอาจขอให้ท่านเปิดเผยชื่อและข้อมูลการติดต่อของบุคคลอ้างอิงที่บริษัทสามารถติดต่อเพื่อสัมภาษณ์หรือสนทนาตามขั้นตอนการรับสมัครงานของบริษัท


ในกรณีต่างๆ ข้างต้น ท่านรับรองและรับประกันว่า ท่านได้รับความยินยอม (ในกรณีที่ใช้ฐานความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล) จากบุคคลเหล่านั้นเรียบร้อยแล้ว หรือท่านใช้ฐานทางกฎหมายอื่นๆ ในการประมวลผลข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นนั้นให้แก่บริษัท และได้แจ้งให้บุคคลนั้นทราบถึงประกาศฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การประมวลผล การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นโดยบริษัท

3. ฐานทางกฎหมายและวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวม ประมวลผลข้อมูล ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นและโดยอาศัยฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

3.1. สัญญา บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำขอของท่านและตามที่กำหนดไว้ใน ข้อกำหนดและเงื่อนไข ที่ท่านได้รับทราบและตกลงก่อนหรือขณะใช้งานหรือทำธุรกรรมต่างๆ บนแพลตฟอร์ม หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่กำหนดไว้สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการโดยเฉพาะเจาะจง ตามที่บริษัทแจ้งให้ท่านทราบก่อนหรือขณะดำเนินการจองและซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ บนแพลตฟอร์ม รวมแต่ไม่จำกัดเฉพาะ วัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้

 • เพื่อดำเนินการลงทะเบียน บริหารจัดการ และบำรุงรักษาบัญชีการใช้งานของท่าน รวมถึง สนับสนุนและช่วยเหลือท่านเกี่ยวกับการลงทะเบียนบัญชีการใช้งานบนแพลตฟอร์ม ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน จัดการการเข้าถึงบัญชีการใช้งานของท่าน หรือลบบัญชีการใช้งานของท่านตามที่ท่านร้องขอ
 • เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ให้แก่ท่านตามที่ท่านร้องขอ เรียกดู หรือค้นหา
 • เพื่อดำเนินการและยืนยันการจองหรือการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ สื่อสารและช่วยเหลือท่านเกี่ยวกับการดำเนินการทั้งก่อนการจอง หลังการจอง คำขอพิเศษ การยกเลิกการจอง การเลื่อนการจอง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการของ การอธิบายและชี้แจงเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการคู่ค้าของบริษัท ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท และฟีเจอร์ต่างๆ ที่ให้บริการบนแพลตฟอร์ม
 • เพื่อยืนยันตัวตนของท่านก่อนหรือขณะทำธุรกรรมต่างๆ บนแพลตฟอร์ม
 • เพื่อติดต่อกับท่านเกี่ยวกับการใช้งานและการเข้าถึงแพลตฟอร์ม และการบริหารจัดการคำถามและคำขอต่างๆ ที่ท่านส่งเข้ามาทางแพลตฟอร์ม
 • เพื่อติดตามและบันทึกการจอง การซื้อ และธุรกรรมอื่นๆ ที่ท่านได้ดำเนินการบนแพลตฟอร์ม
 • เพื่อแจ้งให้ท่านทราบและส่งการแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ท่านทราบเกี่ยวกับกำหนดการเดินทาง การเข้าพัก หรือการเข้ารับบริการที่ใกล้จะถึงกำหนด
 • เพื่อดำเนินการตามคำขอชำระเงินของท่าน แจ้งเตือนท่านให้ชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่ท่านเพิ่มไว้ในรายการกำลังดำเนินการจัดซื้อ หรือเรียกเก็บเงินที่ท่านค้างชำระ
 • เพื่อเผยแพร่ความคิดเห็นของท่านบนแพลตฟอร์มเกี่ยวกับบริการของบริษัท ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่ท่านเข้ารับบริการ
 • เพื่อดำเนินการตามสิทธิต่างๆ ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ โดยเฉพาะเจาะจง
 • เพื่อแก้ไขและระงับคำร้อง ข้อพิพาท และเรื่องอื่นๆ ที่ท่านดำเนินการและที่บริษัทหรือบุคคลอื่นดำเนินการกับท่านเกี่ยวกับการใช้งานและการทำธุรกรรมของท่านบนแพลตฟอร์ม
 • เพื่อตรวจสอบ สำรวจ ทบทวน และตอบกลับใบสมัครงานของท่าน

หากท่านตัดสินใจที่จะไม่ให้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บริษัททราบ โดยท่านอาจใช้งานแพลตฟอร์มได้เพียงการเรียกดู อ่านบทความ อ่านความเห็น หรือใช้งานฟีเจอร์ทั่วไปได้ แต่ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงฟีเจอร์อื่นๆ ไม่สามารถจองหรือซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ บนแพลตฟอร์ม หรือในบางกรณี บริษัทอาจไม่อนุญาตให้ท่านใช้งานแพลตฟอร์ม

3.2 หน้าที่ตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทอยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามกฎหมายเพื่อให้บริการแพลตฟอร์มแก่ท่าน บริษัทจึงจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ รวมถึง

 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับอื่นๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล กฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายอื่นๆ ทั้งกฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายต่างประเทศ
 • เพื่อให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำสั่ง หนังสือ คำร้องขอ หรือคำแนะนำต่างๆ ที่บริษัทได้รับอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานสอบสวน ศาล หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ

3.3 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย บริษัทใช้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท ประโยชน์ของบุคคลอื่น และพิจารณาว่าประโยชน์ต่างๆ เหล่านั้นทำให้สิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความสำคัญลดลงหรือไม่ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึง

 • เพื่อตรวจสอบและป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (AML/CTPF) การฉ้อโกง พฤติกรรมทุจริต และการกระทำที่เป็นอันตรายหรือผิดกฎหมาย
 • เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการของแพลตฟอร์ม ใช้หรือปรับปรุงระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมาใช้บนแพลตฟอร์ม ปรับปรุงการให้บริการลูกค้าและบริการต่างๆ เพื่อให้ท่านพึงพอใจกับบริการและประสิทธิภาพของบริการของบริษัท
 • เพื่อวิจัย วิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุง ทดสอบ และนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่แล้วให้ดีกว่าเดิม และนำเสนอนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ บนแพลตฟอร์ม
 • เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริหาร การดำเนินการ และการจัดการของแพลตฟอร์มให้ท่านได้รับประสบการณ์ในระดับที่พึงพอใจ และเพื่อปรับปรุงฟังก์ชั่นและฟีเจอร์ต่างๆ บนแพลตฟอร์มให้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อสังเกตการณ์และวิเคราะห์กิจกรรมของท่าน ข้อมูลประชากร พฤติกรรมการใช้งาน การค้นหา คำถามต่างๆ และระยะเวลาที่บริษัทตอบกลับท่านเกี่ยวกับบริการต่างๆ บนแพลตฟอร์ม โดยบริษัทจะวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือใช้วิธีการอื่นๆ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้ก่อนดำเนินการประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อนี้
 • เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ให้แก่ท่านตามความชอบด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ของท่าน เพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้งานของท่านโดยเฉพาะในระหว่างที่ท่านเรียกดูหรือค้นหาบริการต่างๆ บนแพลตฟอร์ม
 • เพื่อทำวิจัยด้านการตลาด การวางแผน และวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่มีในตลาด และเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท

3.4 การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลของท่านในกรณีที่จำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื่นๆ

3.5 ความยินยอม ในบางกรณี บริษัทอาจขอความยินยอมจากท่านเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะเจาะจง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 • เพื่อทำการตลาดแบบตรงและจัดส่งข้อมูลด้านการตลาดแบบตรง จดหมายข่าว การแจ้งเตือน และโปรโมชั่นต่างๆ ที่เหมาะสมกับท่าน ผ่านทางแพลตฟอร์ม อีเมล และ/หรือ โทรศัพท์มือถือที่ท่านลงทะเบียนไว้กับบริษัท
 • เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับความพิการทางร่างกายหรือสุขภาพ) เมื่อจำเป็น เมื่อท่านสมัครใจกรอกข้อมูลหรือส่งคำขอพิเศษต่างๆ บนแพลตฟอร์ม บริษัทถือว่า ท่านให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งแก่บริษัทที่จะประมวลผลข้อมูลดังกล่าวแล้ว
 • เพื่อแสดงความเห็นที่ท่านให้ไว้บนแพลตฟอร์มให้ไปปรากฏบนแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่บริหารจัดการโดยบริษัทในเครือ และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของเราในต่างประเทศ
 • เพื่อส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอ เว้นแต่ เป็นกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายที่ใช้บังคับอื่นๆ อนุญาตให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน
 • เพื่อการดำเนินการอื่นๆ ที่บริษัทมีความจำเป็นต้องได้รับความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (ถ้ามี) ไปยังบุคคลต่างๆ ดังต่อไปนี้ โดยบริษัทได้ทำข้อตกลงกับบุคคลต่างๆ และ/หรือ จัดให้บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้แพลตฟอร์มของบริษัททำงานได้เป็นอย่างดี ให้บริการต่างๆ แก่ท่านอย่างมีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกแก่ท่านในการจองและซื้อผลิตภัณฑ์และบริการบนแพลตฟอร์ม และช่วยเหลือและสนับสนุนท่านเมื่อท่านต้องการ

 • บริษัทในเครือหรือบริษัทในกลุ่มของเราซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้บริการแพลตฟอร์ม เทคโนโลยีต่างๆ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
 • ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและคู่ค้าของบริษัท รวมถึง ผู้ให้บริการโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท สายการบิน ผู้ให้บริการคมนาคมอื่นๆ ผู้ให้บริการสวนสนุกและกิจกรรมต่างๆ หรือบริษัททัวร์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการต่างๆ แก่ท่านโดยตรง ตามผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านจองหรือซื้อผ่านทางแพลตฟอร์ม
 • ธนาคาร สถานบันการเงิน ผู้ให้บริการรับชำระเงิน เครือข่ายบัตรเครดิต และ/หรือ บริษัทประกันภัย ตัวแทนประกันภัย หรือนายหน้าประกันภัย
 • ผู้ให้บริการบุคคลภายนอกซึ่งให้บริการต่างๆ กับบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการลูกค้า ผู้ให้บริการด้านไอที วิจัยตลาด วิเคราะห์และเปรียบเทียบตลาด ผู้ให้บริการคลาวน์ ศูนย์ข้อมูล ผู้ให้บริการป้องกันการฉ้อโกงและการวิเคราะห์ความเสี่ยง ผู้ให้บริการด้านการยืนยันตัวตนและการทำความรู้จักลูกค้า ผู้ให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์และทดสอบผลิตภัณฑ์ ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและอินเตอร์เน็ต ผู้ให้บริการตรวจสอบและประเมินเครดิต บริษัทประกันภัย ผู้ให้บริการโปรแกรมและระบบงานด้านทรัพยากรมนุษย์ และผู้ให้บริการจัดหางาน
 • ที่ปรึกษาของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัทจัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาภาษี ที่ปรึกษาการเงิน ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ ที่ปรึกษาด้านข้อมูลส่วนบุคคล และที่ปรึกษาอื่นๆ ที่บริษัทจ้างเป็นครั้งคราว
 • หน่วยงานราชการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ตำรวจ ศาล และหน่วยงานราชการอื่นๆ

5. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

เนื่องจากท่านสามารถใช้บริการของบริษัทและเข้าถึงแพลตฟอร์มได้ทั่วโลก บริษัทอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่าน (ถ้ามี) ไปยังต่างประเทศ โดยบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังคู่ค้า ผู้ให้บริการโรงแรมและที่พัก สายการบิน และ


ผู้ให้บริการอื่นๆ ที่เชื่อถือได้ และการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการป้องกันข้อมูลอย่างปลอดภัย บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่ใช้บังคับอื่นๆ และมาตรฐานต่างๆ เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และจะใช้มาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ และบริษัทจะจัดให้ผู้รับข้อมูลในต่างประเทศต้องมีหน้าที่ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นๆ กำหนดไว้


ในกรณีที่บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทางที่ไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมจากท่านตามที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้

6. สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้ และสามารถใช้สิทธิต่างๆ ของท่านผ่านทางข้อมูลการติดต่อที่กำหนดไว้ในข้อ 11

6.1 สิทธิขอถอนความยินยอม

ท่านอาจถอนความยินยอมที่ให้ไว้กับบริษัทหากท่านไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารหรือข้อความด้านการตลาดจากบริษัท หรือไม่ต้องการให้บริษัทนำความเห็นของท่านไปแสดงที่แพลตฟอร์มของบริษัทในเครือหรือในกลุ่มของเรา ท่านสามารถถอนความยินยอมโดยดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อมูลข่าวสารที่ท่านได้รับจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการตามคำขอของท่านภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับจากวันที่ท่านขอถอนความยินยอม

6.2 สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านอาจเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรักษาไว้ เว้นแต่ บริษัทมีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

6.3 สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิที่จะ

 • ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรักษาอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานโดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
 • ขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลอื่นหากสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และ
 • ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทส่งหรือโอนไปยังบุคคลอื่น เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้

6.4 สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านอาจคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ การประมวลผล หรือ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่เป็นการประมวลผลโดยใช้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง เว้นแต่ บริษัทมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

6.5 สิทธิขอให้ดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านอาจขอให้บริการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้จากระบบของบริษัท

 • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • เมื่อท่านถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและบริษัทไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป
 • เมื่อท่านใช้สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 6.4 และบริษัทไม่มีเหตุที่อาจปฏิเสธ คำขอของท่านได้

บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเพื่อทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้


เมื่อบริษัทลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบแล้ว บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการหรือ ให้ท่านเข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมดหรือบางส่วนบนแพลตฟอร์ม รวมถึง ไม่สามารถจองหรือซื้อผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ บนแพลตฟอร์ม

6.6 สิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านอาจขอให้บริษัทระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

 • เมื่อบริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบตามที่ท่านร้องขอให้บริษัทดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่เกิดการเข้าใจผิด หรือท่านคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เมื่อท่านขอให้บริษัทระงับการประมวลผลข้อมูลแทนการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล แต่ท่านมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้อต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • เมื่อบริษัทอยู่ระหว่างการพิสูจน์เหตุอันสมควรเพื่อปฏิเสธคำขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 6.4

6.7 สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านรับรองและรับประกันว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้แก่บริษัทเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ท่านอาจขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นปัจจุบัน หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้

6.8 สิทธิร้องเรียน

ท่านมีสิทธิร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของบริษัทที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของบริษัทที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7. การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา

บริษัทอาจแก้ไขเพิ่มเติมประกาศฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานและแนวปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับ


การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรณีที่บริษัทเพิ่ม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงฟีเจอร์ต่างๆ บนแพลตฟอร์ม หรือมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ เทคโนโลยีที่ใช้มีการเปลี่ยนแปลงไป

บริษัทจะเผยแพร่ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมไว้บนแพลตฟอร์ม และ/หรือ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์มือถือที่ท่านลงทะเบียนไว้กับบริษัท

8. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดเวลาที่ท่านยังใช้งานหรือยังมีบัญชีการใช้งานบนแพลตฟอร์ม และตลอดเวลาและเท่าที่จำเป็นตามที่บริษัทดำเนินการได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เพื่อให้บริการต่างๆ บนแพลตฟอร์มแก่ท่าน และเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เว้นแต่ ท่านได้ใช้สิทธิต่างๆ และบริษัทได้ดำเนินการตามคำขอของท่านตามที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้แล้ว


โดยทั่วไป บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหลังจากที่ท่านขอยกเลิกบัญชีการใช้งานบนแพลตฟอร์มไม่เกินอายุความที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย หรือกรณีที่มีกฎหมายอื่นๆ โดยเฉพาะกำหนดไว้

9. การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยตามสมควรเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง มาตรการทางกายภาพ ทางเทคนิค และนโยบายขององค์กร เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมิชอบ หรือป้องกันเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ทำสำเนา ปรับปรุง ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ หรือป้องกันความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้ลูกจ้าง บุคลากร ผู้แทน ตัวแทน ผู้ให้บริการ ที่ปรึกษา และผู้ให้บริการคู่ค้าปฏิบัติตามมาตรฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายความเป็นส่วนตัว และสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างบริษัทและบุคคลต่างๆ


ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลและมีผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลโดยเร็ว ผ่านทางช่องทางการสื่อสารบนแพลตฟอร์ม อีเมลหรือโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับบริษัท และให้ข้อมูลต่างๆ แก่ท่านเกี่ยวกับสถานการณ์ข้อมูลรั่วไหล โดยบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและไม่ให้มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในทางที่มิชอบ

10. ลิงก์ไปยังเว็ปไซต์อื่น

ท่านอาจกดลิงก์ที่มีบนแพลตฟอร์มของบริษัทซึ่งจะนำท่านไปสู่เว็ปไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทไม่ได้ควบคุมหรือบริหารจัดการเว็ปไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือแพลตฟอร์มเหล่านั้น และท่านจะต้องอ่านและทำความเข้าใจประกาศความเป็นส่วนตัวหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของแพลตฟอร์มต่างๆ เหล่านั้นที่ท่านเข้าใช้งานเพื่อทราบและเข้าใจในวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยแพลตฟอร์มเหล่านั้น

11. ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม ต้องการร้องเรียน หรือต้องการใช้สิทธิต่างๆ ของท่านตามประกาศฉบับนี้ กรุณาติดต่อบริษัทตามรายละเอียด ดังนี้ บริษัท ทีวีแอลเค เซอร์วิสเซส จำกัด


ที่อยู่ เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 28 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [dpo.th@traveloka.com]

12. ภาษาและการตีความ

ประกาศฉบับนี้จัดทำขึ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ข้อความไม่ตรงกันหรือขัดแย้งกัน ให้ฉบับภาษาอังกฤษมีผลใช้บังคับเหนือกว่าฉบับภาษาไทย

ต้องการความช่วยเหลือ?