ดาวน์โหลดแอป
THB
เข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ขนส่ง
ที่พัก
กิจกรรมและความบันเทิง
สินค้าเพิ่มเติม
ตั๋วเครื่องบินไป Nakhon Phanom (KOP)
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดนครพนมนครพนม  (Nakhon Phanom) เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 740 กิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 140 เมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 5,512.668 ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับจังหวัดบึงกาฬ ทิศใต้ติดกับจังหวัดมุกดาหาร ทิศตะวันออกติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทิศ ตะวันตกติดกับจังหวัดสกลนคร ลักษณะภูมิประเทศพื้นที่โดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม โดยมีที่ราบสูงและภูเขาอยู่บ้างและมีแม่น้ำสายสั้นๆ เป็นสาขาย่อยแยกจากแม่น้ำโขงมาหล่อเลี้ยงความอุดมสมบูรณ์ภายในพื้นที่ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดมีแม่น้ำโขงไหลผ่าน โดยด้านตะวันออกของจังหวัดมีแม่น้ำโขงทอดยาวกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับลาวจังหวัดนครพนม นับเป็นจังหวัดที่มีแหล่งน้ำที่สมบูรณ์มากจังหวัดหนึ่ง   นครพนม มีประวัติสืบทอดยาวนาน เชื่อว่าเดิมศูนย์กลางของ "อาณาจักรศรีโคตรบูร" ที่รุ่งเรืองในอดีต ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่12 เป็นอาณาจักรอิสระไม่ขึ้นกับใคร ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16 ได้เสื่อมอำนาจลงตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรขอม ต่อมาราวพุทธศตวรรษที่ 18 ชื่อของ "ศรีโคตรบูร" ได้กลายมาเป็นเมืองในอาณาจักรล้านช้าง มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง โดยพระเจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุตล้านช้าง ทรงสร้างเมืองที่ปากห้วยหินบูร ปากห้วยบรรจบลำน้ำโขงฝั่งซ้ายตรงข้ามอำเภอท่าอุเทนเหนือเมืองนครพนม ภายหลังย้ายเมืองมาตั้งที่ป่าไม้รวก ห้วยศรีมังริมแม่น้ำโขงฝั่งซ้าย  พระนครานุรักษ์ ผู้ครองเมืองศรีโคตรบูร ได้เปลี่ยนนามเมืองใหม่ว่า "เมืองมรุกขนคร" เพราะถือว่าสร้างขึ้นในดงไม้รวก ช่วงประมาณ พ.ศ. 2309 สมัยพระบรมราชากู่แก้ว ได้ย้ายเมืองข้ามฝั่งแม่น้ำโขงมาที่ปากบังฮวก ปัจจุบันคือบริเวณวัดมรุกขนคร ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม หลังจากนั้นราวปี พ.ศ. 2322 สมัยพระบรมราชา (พรหมา) ได้ย้ายเมืองจากปากบังฮวก มาอยู่ที่บ้านหนองจันทร์ และตั้งชื่อเมืองใหม่ว่า "นครบุรีราชธานี" ต่อมาในปี พ.ศ. 2329 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนนามเมืองเสียใหม่ว่า "เมืองนครพนม" ขึ้นตรงต่อกรุงรัตนโกสินทร์   นครพนม เมืองที่ถูกกล่าวถึงให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุด และอยู่แล้วมีความสุข จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ กรมสุขภาพจิต และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม สุขในทุกด้านทั้งวัฒนธรรม ประเพณี อาหาร ทิวทัศน์สวยงาม มีประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าอันยาวนาน เป็นแหล่งรวมหลายชนชาติ จึงมีวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจอยู่มาก  เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่น่าเยี่ยมชม อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าไปสัมผัสมากมาย พื้นที่ด้านเหนือและตะวันออกติดกับแม่น้ำโขงตลอดแนว จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวตั้งเรียงรายบนถนนริมฝั่งโขงให้แวะเยี่ยมชมมากมาย แถมยังสามารถปั่นจักรยานชมวิวริมโขงได้อย่างสุดชิลอีกด้วย นอกจากพระธาตุพนมปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองอันมีชื่อเสียงแล้ว จังหวัดนครยังเป็นที่ประดิษฐานของพระประจำวันเกิดทั้ง 7  วัน ช่วยเสริมมงคลชีวิต สองฝั่งโขงมีทิวทัศน์ที่งดงาม ล้วนเป็นเสน่ห์ให้นักท่องเที่ยวจองตั๋วเครื่องบินไปนครพนม เมืองท่องเที่ยวที่โดดเด่นแห่งหนึ่งของจังหวัดทางภาคอีสาน เช็คมาตรการสนามบินจังหวัดนครพนมได้ที่นี่

สกุลเงินที่ใช้

ไทยบาท (Thai Baht หรือ THB)

ฤดูกาลนครพนม 

ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดนครพนม ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจำฤดูกาล 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทย ตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ทำให้มีอากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรเข้าปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม ทำให้มีฝนตกชุกทั่วไป เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครพนมส่วนใหญ่เป็นที่ราบ  ทำให้อากาศไม่ร้อนอบอ้าวมากนักในช่วงฤดูร้อน ส่วนในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศค่อนข้างหนาวเย็น โดยอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี 26.1 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 21.8 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย31.8 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุดในรอบปี อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 42.1 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวที่สุดในเดือนมกราคม วัดอุณหภูมิต่ำที่สุดได้1.7 องศาเซลเซียส เดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปี ปริมาณฝนวัดได้ 459.2 มิลลิเมตร ทั้งนี้ควรตรวจสอบสภาพอากาศอีกครั้งก่อนจองตั๋วเครื่องบินไปนครพนม แบ่งออกได้เป็น 3 ฤดูดังนี้ 
 • ฤดูร้อน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิระหว่าง 27- 40 องศาเซลเซียส อากาศร้อนอบอ้าว โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดของปี 
 • ฤดูฝน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม อุณหภูมิระหว่าง 25 - 32 องศาเซลเซียส เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเอาความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทย ทำให้อากาศเริ่มชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป โดยเฉพาะเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกหนาแน่นมากที่สุดในรอบปี 
 • ฤดูหนาว เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อุณหภูมิระหว่าง 10-12 องศาเซลเซียส อากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแห้ง โดยมีอากาศหนาวจัดในบางวัน  เดือนที่มีอากาศหนาวมากที่สุดอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม เหมาะแก่การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ตั้งแคมป์ เดินป่า ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ  
   

สายการบินที่มาลงนครพนม

 • เส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ – นครพนม มีบริการเที่ยวบิน 4 เที่ยวบินต่อวัน จากสนามบินนานาชาติดอนเมือง เวลาบินโดยเฉลี่ย  1 ชั่วโมง 20 นาที ระยะทาง 583 กิโลเมตร
 • สายการบินที่ให้บริการบินตรงจากจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ไปยังท่าอากาศยานนครพนม ได้แก่ นกแอร์ (Nok Air) และ ไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia)
 

วิธีการเดินทางในนครพนม

 • รถบริการรับส่งสนามบิน เป็นทางเลือกที่สะดวกรวดเร็วในการเดินทางจากท่าอากาศยานนครพนม สู่ตัวเมืองและพื้นที่ใกล้เคียง มีให้เลือกใช้บริการทั้งรถบัสสนามบินหรือรถยนต์สามารถจองรถบริการรับ-ส่งสนามบินได้ล่วงหน้าเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ไม่เสียเวลาในการรอคิวที่สนามบิน ที่สำคัญค่าบริการรวมค่าผ่านทางและค่าที่จอดรถเรียบร้อยแล้ว
 • รถสองแถว บริการรับส่งระหว่างสถานีขนส่งและสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในตัวเมืองนครพนมและอำเภอใกล้เคียง สามารถเหมาเพื่อท่องเที่ยวได้ตลอดวัน สนนราคาวันละ 1,000-2,000 บาท ขึ้นอยู่กับระยะทางและการต่อรอง
 • รถสามล้อรับจ้าง หรือที่ชาวเมืองเรียก “สกายแลป” จุดจอดรถอยู่ที่ตลาดอินโดจีน ใกล้หอนาฬิกา และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ภายในตัวเมือง ค่าบริการมีทั้งแบบตกลงกันตามแต่ระยะทางและแบบเหมาจ่าย   
 • มอเตอร์ไซค์รับจ้าง จอดอยู่ตามจุดต่างๆ ในจังหวัด เช่น หน้าตลาดเทศบาล สถานีขนส่ง ค่าโดยสารขึ้นอยู่กับระยะทางและการต่อรอง
 • รถแท็กซี่ บริการรถรับส่งระหว่างสนามบินและตัวเมืองนครพนม รวมทั้งสถานที่ต่างๆ มีทั้งคิดราคาตามมิเตอร์และแบบเหมาจ่าย  
 • รถเช่า ในตัวเมืองนครพนมมีรถให้เช่า ทั้งรถยนต์ จักรยานยนต์และรถจักรยาน สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้จากโรงแรมที่พัก

ที่เที่ยวสำคัญนครพนม

 1. 1. พระธาตุพนม (Wat Phra That Phanom)  พระธาตุโบราณในดินแดนลุ่มแม่น้ำโขง เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของปีวอกและผู้ที่เกิดวันอาทิตย์   ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนชยางกูร บ้านธาตุพนม ตำบลธาตุพนม ตามตำนานกล่าวว่า สร้างมานานไม่น้อยกว่า 2,300 ปี ผู้ที่สร้าง คือ พระมหากัสปะ พร้อมด้วยพระอรหันต์ 500 องค์ ได้นำพระอุรังคธาตุหรือกระดูกหน้าอก ของสมเด็จพระสัมมนาพุทธเจ้ามาเพื่อบรรจุไว้ในพระธาตุ นอกจากนี้ยังมีของมีค่ามากมายนับหมื่นชิ้น โดยเฉพาะฉัตรทองคำบนยอดพระธาตุมีน้ำหนักถึง 110 กิโลกรัม  รูปลักษณะพระธาตุเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสก่อด้วยอิฐ มี มีกำแพงล้อมองค์พระธาตุ 4 ชั้น เบื้องบนยอดพระธาตุหุ้มทองคำประดับพลอยสวยงามมาก องค์พระธาตุตั้งอยู่บนภูกำพร้า (เนินดินสูงจากพื้นธรรมดาประมาณ 3 เมตร) ภายในบริเวณมีบึงขนาดใหญ่เรียกว่าบึงธาตุพนม ว่ากันว่าถ้าใครได้มานมัสการพระธาตุครบ 7 ครั้ง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและจะมีความเจริญรุ่งเรือง หรือแม้แต่การได้มากราบพระธาตุพนม 1 ครั้ง ก็ถือ เป็นมงคลแก่ชีวิตแล้ว ในฤดูเทศกาลเพ็ญเดือน 3 ของทุกปี มีนักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไปนครพนม เพื่อร่วมงานสมโภชและนมัสการพระธาตุพนมจำนวนมาก
 2.  2. พระธาตุเรณูนคร (Phra That Renu Nakhon) พระธาตุเรณูนคร ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุเรณู ณ บ้านเรณูนคร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2460 โดยพระอุปัชฌาย์อินภูมิโยองค์ พระธาตุจำลองมาจากองค์พระธาตุพนมองค์เดิม แต่มีขนาดเล็กกว่า  มีซุ้มประตู 4 ด้าน องค์พระธาตุมีสีชมพูงดงามโดดเด่น เป็นพระธาตุประจำวันจันทร์ ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ พระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน เพชรนิลจินดาแก้วแหวนเงินทองหน่องา และเครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมือง ภายในโบสถ์ยังประดิษฐานพระองค์แสน พระพุทธรูปหล่อด้วยทองเหลืองเนื้อทองตันทั้งองค์ ศิลปะแบบลาว ปางสมาธิ พระคู่บ้านของอำเภอเรณูนคร เชื่อกันว่าผู้ที่ได้มาสักการะพระธาตุเรณูจะได้รับอานิสงส์ในด้านความเป็นสิริมงคล และแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง และมีรูปงามตรงตามลักษณะของเทวดานพเคราะห์แห่งวันจันทร์ ถือเป็นพระธาตุที่ได้รับการเคารพสักการะมากแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในบริเวณวัดพระธาตุเรณูยังมีร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกต่างๆ ไว้บริการนักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไปนครพนมอีกด้วย  
 3. 3. พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (Nakhon Phanom Provincial Governor's Residence Museum) พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม   สร้างขึ้นโดยพระยาพนมครานุรักษ์ (อุ้ย นครทรรภ) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมคนแรก เป็นอาคาร 2 ชั้น มีสถาปัตยกรรมสวยงามด้วยศิลปะโคโลเนียลแบบตะวันตก ซึ่งได้รับอิทธิพลรูปแบบการก่อสร้างจากฝรั่งเศส ช่วงสมัยสงครามอินโดจีน ลักษณะของสถาปัตยกรรมเป็นประตูโค้งครึ่งวงกลมหน้าต่างโค้ง เหนือประตูหน้าต่างเป็นลายปูนปั้นหรือแกะสลัก ชั้นบนและล่างไม่มีเสา ใช้การเข้าเดือยไม้ ไม่มีการตอกตะปูแม้แต่ดอกเดียว อาคารหลังนี้เคยเป็นสถานที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งเสด็จพระราชทรงเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทอดพระเนตรงานประเพณีไหลเรือไฟเป็นครั้งแรก ทางจังหวัดจึงจัดให้จวนแห่งนี้เป็นที่ประทับแรม  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 ในปัจจุบันปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาวนครพนม และมีนิทรรศการ "ภาพเล่าเรื่อง" ในอดีตของเมืองนครพนม ไฮไลท์ของการจัดแสดงคือ ภาพยายตุ้ม จันทนิต ถวายดอกบัวแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความจงรักภักดียายตุ้มเดินทางมารอรับเสด็จแต่เช้า จนดอกบัวที่รอถวายให้เหี่ยวลงเพราะแสงแดดที่แรงจัดในช่วงบ่าย สมารถจองตั๋วเครื่องบินไปนครพนมไปเยี่ยมชมได้ตลอดปี 
 4.  4. อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Mausoleum) ตั้งอยู่ ณ บ้านนาจอก หมู่บ้านที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เพราะในอดีตประธานโฮจิมินห์ หรือลุงโฮ เคยมาสร้างบ้านอาศัยอยู่ที่นี่  เพื่อวางแผนกอบกู้เอกราชเวียดนามจากประเทศฝรั่งเศส ภายในอาคารมีการจัดแสดงรูปปั้นเคารพของประธานโฮจิมินห์ ให้ประชาชนได้เข้ามาคารวะรำลึก ส่วนด้านหลังตัวอาคารจะมีภูเขาจำลองตั้งตระหง่านอยู่ด้วย ถัดมาทางด้านซ้ายของอาคารรูปปั้นเคารพ เป็นอาคารสองชั้น โดยชั้นล่างใช้สำหรับจัดประชุมสัมมนาและจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงใช้ในการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมเวียดนามด้วย ส่วนชั้นสองใช้จัดแสดงภาพและเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเส้นทางการต่อสู้กอบกู้เอกราชของลุงโฮ รวมทั้งจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งจำลอง สมัยที่ท่านพำนักที่บ้านนาจอก เป็นหุ่นจำลองการนั่งประชุมกับชาวบ้าน  อีกทั้งยังมีเรื่องราวประวัติศาสตร์สำคัญๆ ให้ชมภายในอาคาร อีกหนึ่งไฮไลท์คือ “บ้านพักจำลอง” โดยตัวบ้านเป็นบ้านไม้ทั้งหลังชั้นเดียวแบบเวียดนาม มีห้องครัวและยุ้งฉางข้าวแบบดั้งเดิมแยกออกมาจากตัวบ้าน ที่นี่ยังมีชุดอ๋าวหย่าย ชุดประจำชาติของชาวเวียดนามให้นักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไปนครพนมซื้อหรือเช่าถ่ายรูปได้ และยังมีหมวกเวียดนาม กาแฟเวียดนาม สินค้า OTOP ของที่บ้านนาจอกเป็นของที่ระลึกด้วย
 5. 5. อุทยานแห่งชาติภูลังกา  (Phu Langka National Park) แหล่งท่องเที่ยวสุดอันซีนของนครพนม ลักษณะเป็นภูเขาทับซ้อนกัน ๓ ลูก สลับด้วยเทือกเขาขนาดเล็กซับซ้อนทอดยาวตามแนวลำน้ำโขง  ครอบคลุมพื้นที่อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม และอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งสมุนไพรต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อการรักษาในวงการแพทย์ และมีว่าน หลายชนิดที่มีประโยชน์เพื่อศึกษาวิจัย และนำไปพัฒนาเป็นยารักษาโรคต่อไป เป็นต้นกำเนิดห้วยหลากสาย มีจุดเด่นทางธรรมชาติ เช่น หน้าผาใจขาด  เป็นหน้าผาสูงชัน บริเวณรอบๆ มีก้อนหินรูปทรงแปลกๆ เป็นจุดชมวิวดูพระอาทิตย์ตกที่บริเวณบึงโขงหลง ถ้ำ น้ำตก อาทิ น้ำตกตาดขาม น้ำตกตาดโพธิ์ เป็นน้ำตกไหลเป็นชั้นจำนวน 4 ชั้น แต่ละชั้นสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร ชั้นที่ 2 สูงถึง 30 เมตร มีสัตว์ปีกจำพวกนกต่างๆ หลายชนิด และมีสัตว์ป่าประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น หมูป่า ลิง อีเห็น เก้ง อยู่เป็นจำนวนมาก บนลานหินซึ่งเป็นจุดสูงสุดของภูลังกา  เป็นที่ประดิษฐานเจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์ ซึ่งเป็นเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่อัญเชิญมาจากประเทศเนปาล เมื่อปี พ.ศ. 2543 องค์ของเจดีย์มีลักษณะคล้ายกองข้าว เป็นเจดีย์สีทอง มีจุดชมวิวดูพระอาทิตย์ขึ้นจากแม่น้ำโขงและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เจดีย์นี้อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูลังกาประมาณ 4 กิโลเมตร ฤดูท่องเที่ยวคือฤดูหนาวซึ่งมีอากาศหนาวจัด ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การจองตั๋วเครื่องบินไปนครพนมคือช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม เป็นช่วงที่มีดอกไม้และกล้วยไม้ป่าบานสะพรั่ง   
 

กิจกรรมที่ต้องทำในนครพนม

ชมบรรยากาศริมฝั่งโขงในตัวเมืองนครพนมที่ถนนสุนทรวิจิตร  สักการะพญาศรีสัตตนาคราช องค์พญานาคทองเหลือง เศียรที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน ที่ลานพญาศรีสัตตนาคราชแลนด์มาร์คใหม่ริมโขงของนครพนม  ชมความงามของธรรมชาติริมฝั่งโขงที่จุดชมวิว หาดทรายทองศรีโคตรบูร ชมหอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ แวะสักการะศาลเจ้าพ่อหมื่นนครพนมภายในวัดศรีโอภาส ไหว้พระธาตุประจำวันเกิดครบทั้ง 7 วัน ได้แก่  พระธาตุพนม - ประจำวันเกิดวันอาทิตย์ พระธาตุเรณูนคร  - ประจำวันเกิดวันจันทร์ พระธาตุศรีคุณ - ประจำวันเกิดวันอังคาร พระธาตุมหาชัย – ประจำวันเกิดวันพุธ พระธาตุมรุกขนคร  - ประจำวันเกิดวันพุธ (กลางคืน) พระธาตุประสิทธิ์ - ประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี พระธาตุท่าอุเทน - ประจำวันเกิดวันศุกร์ และพระธาตุนคร - ประจำวันเกิดของวันเสาร์  ชมโบสถ์คริสต์เก่าแก่ของนครพนม วัดนักบุญอันนาหนองแสง เยี่ยมเยียนหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ นครพนม ภายในศาลกลางจังหวัดนครพนม สำรวจบ้านลุงโฮที่หมู่บ้านนาจอก ตำบลหนองญาติ ถ่ายรูปชมวิวที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 ที่บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของนครพนมที่บ้านกูบา อาคารสองชั้นสไตล์เฟรนช์โคโลเนียล สร้างโดยคหบดีผู้รับเหมาก่อสร้างชาวเวียดนามชื่อ โองกูบา หรือนายสุนทร วิจิตรเจริญ เยี่ยมชมหอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี  อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีของชาวนครพนมที่มีต่อราชวงศ์จักรี ชมสัตว์น้ำหายากและใกล้จะสูญพันธุ์ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดนครพนม แวะจิบกาแฟขี้ชะมดที่ร้าน Blue Gold Coffee ภายในไร่กาแฟชะมดบูลโกลด์ ชมการแสดงพื้นบ้าน รวมถึงประเพณีโซ่ทั่งบั้งของชาวไทโส้ ที่ศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่าไทโส้ บ้านโพนจาน ล่องเรือสำราญ ชมวิวสองฝั่งโขง ไทย-ลาว   อ่านบทความที่เที่ยวนครพนมได้ที่นี่  15 ที่เที่ยวนครพนม ที่สายมูต้องไป และสายอาร์ตก็ต้องฟิน!  

เทศกาลที่สำคัญในนครพนม

 1. 1. งานนมัสการพระธาตุพนม  (Phrathat Phanom Fair) งานนมัสการพระธาตุพนม หรือ งานบุญเดือนสาม ซึ่งถือเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งของชาวนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง กำหนดจัดขึ้นในวันขึ้น 10 ค่ำ ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ณ วัดพระธาตุพนมวรมาหาวิหาร กิจกรรมในงานนมัสการพระธาตุพนมเริ่มต้นด้วยขบวนแห่อันเชิญพระอุปคุตจากริมฝั่งแม่น้ำโขง ไปประดิษฐานที่พระวิหารหอแก้ว วัดพระธาตุพนมวรมาหาวิหาร จากนั้นพุทธศาสนิกชนร่วมกันประกอบพิธีถวายข้าวพืชภาค สรงน้ำพระอุปคุตเพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีห่มผ้าพระธาตุ และเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุ ในวันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 แห่กองบุญถวายพระธาตุ ตักบาตรคู่อายุ ฟังพระธรรมเทศนา พร้อมชมการแสดงรำบวงสรวงองค์พระธาตุพนม โดยกลุ่มชาวพื้นเมืองของจังหวัดนครพนม ที่จะมาแสดงลีลาการร่ายรำอันงดงามอ่อนช้อยให้ได้ชม นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น (OTOP) การละเล่นพื้นเมือง และการแสดงมหรสพสมโภชทั้งกลางวัน กลางคืน ตลอด 9 วันเต็ม จองตั๋วเครื่องบินไปนครพนมเพื่อร่วมงานได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
 2. 2. งานประเพณีไหลเรือไฟ (Illuminated Boat Procession) เป็นประเพณีสืบทอดกันมาของชาวนครพนม เป็นการบูชาเทพเจ้า ในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาจากเทวโลก เรียกวันนี้ว่า “วันพระเจ้าเปิดโลก จัดขึ้นในวันออกพรรษา คือวันขึ้น 15 ค่ำ และแรม 1 ค่ำ เดือน 11  ของทุกปีบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด ริมแม่น้ำโขงบริเวณเขตเทศบาล เดิมเรือไฟทำด้วยต้นกล้วยและลำไม้ไผ่ต่อเป็นลำเรือยาวประมาณ 5-6 วา ออกแบบเป็นลวดลายต่าง ๆ เกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่นและความเชื่อทางพุทธศาสนา  ข้างในบรรจุไว้ด้วยขนม ข้าวต้มมัด หรือสิ่งของที่ต้องการบริจาคทาน ส่วนข้างนอกเรือมีดอกไม้ ธูป เทียน ตะเกียง ขี้ไต้สำหรับจุดให้สว่างไสวก่อนจะปล่อยเรือไฟลงแม่น้ำโขง ล่องไกลสุดแรงศรัทธา ปัจจุบันมีการจัดทำเรือไฟเป็นรูปแบบต่างๆ ที่ขนาดใหญ่โตขึ้น มีวิธีการประดับตกแต่งให้วิจิตรตระการตามากยิ่งขึ้น เมื่อจุดไฟให้ลุกโชติช่วงจะเป็นภาพที่งดงามน่าประทับใจ นอกจากนี้ภายในงานนักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไปนครพนมจะได้ชมลอยเรือไฟโบราณ เพื่อสักการบูชาพระพุทธเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และขอขมาต่อแม่น้ำ พร้อมเที่ยวงานกาชาด พบการออกร้านจำหน่ายสินค้านานาชนิด สินค้าพื้นเมือง  ปิดท้ายด้วยการชมการแสดงพื้นเมือง
 3. 3. การฟ้อนผู้ไท (Phu Thai Dance) การฟ้อนผู้ไทเรณูนคร หรือที่นิยมเรียกว่า “รำผู้ไท” เป็นศิลปวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อของอำเภอเรณูนครและของจังหวัดนครพนม ที่ได้รับการอนุรักษ์ และนำออกเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ โดยจะฟ้อนในงานเทศกาลเดือน 5 และเดือน 6 แต่เดิมจะฟ้อนกันตามถนัดและความสามารถแต่ละบุคคล ไม่ได้เน้นความเป็นระเบียบหรือความพร้อมเพรียงกัน เป็นความสนุกสนานภายในกลุ่มที่ร่วมฟ้อนรำด้วยกันเป็นส่วนใหญ่ เป็นการฟ้อนรำของหนุ่มสาวในงานบุญมหาชาติ งานนมัสการพระธาตุเรณู และงานเทศกาลอื่นๆ โดยดัดแปลงมาจากการเดิน บิน เต้น ของสัตว์ เพราะชาวผู้ไทมีอาชีพทำนาขณะไถนา จะมีกาหรือนก หลายประเภท จะมาหากินตามทุ่งนา และมีการหยอกล้อเล่นกันสนุกยิ่งนัก ปัจจุบันเน้นลีลาการฟ้อนรำของชายหญิงคู่กันยึดการรำแบบดั้งเดิมเป็นหลัก นับเป็นศิลปะ ที่สวยงามหาชมได้ยากในปัจจุบัน ได้รับเกียรติในการแสดงเผยแพร่วัฒนธรรมอยู่เป็นประจำทั้งในการเทศกาลต่างๆ และต้อนรับแขกผู้ใหญ่ที่มาจากต่างบ้านต่างเมือง นอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไปนครพนม จะได้รับการต้อนรับจากชาวผู้ไทด้วยการบายศรีสู่ขวัญ การเลี้ยงอาหารแบบพาแลง (เลี้ยงอาหารเย็นแบบพื้นบ้าน) การชวนดูดอุ (ดื่มเหล้าหมักที่อยู่ในไห)
 

สายการบินพันธมิตร

สายการบินพันธมิตรทั้งในและระหว่างประเทศ
เราร่วมมือกับสายการบินต่างๆ ทั่วโลก เพื่อรองรับทุกจดหมายปลายทางที่คุณต้องการ

พันธมิตรผู้ให้บริการชำระเงิน

เราร่วมมือกับผู้ให้บริการชำระเงินที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้คุณมั่นใจว่าการชำระเงินของคุณสะดวกและปลอดภัย

เส้นทางยอดนิยม